هنرستان کاردانش انقلاب اسلامی ورزنه

نمونه سوالات ریاضیات امور مالی

-باقیمانده تقسیم عدد 548/6 بر 5 را تعیین کنید.

الف)2                                     ب) 4                                 ج) 3                                د) 5

۳-برای مجذور کردن اعدادی که نزدیک به اعداد مختوم به صفر باشند از کدام اتحاد باید استفاده کرد؟

الف) اتحاد اول                      ب) اتحاد مزوج                  ج) اتحاد دوم                    د) موارد الف و ج

۴-در مجذور کردن عدد 1001 باید از کدام اتحاد استفاده کرد؟

الف) اتحاد اول                       ب) اتحاد دوم                   ج) اتحاد مربع                    د) اتحاد مزوج

۵-مبلغ فروش 000/000/10 ریال و دارایی های ثابت 000/000/5 ریال است چنانچه نسبت بازده فروش و نسبت بازده ارزش ویژه هر کدام 25% باشد مبلغ سود و ارزش ویژه به ترتیب چند ریال است؟

الف) 000/000/10- 000/500/2                          ب) 000/500/2 -  000/000/10

ج) 000/625 – 000/500/2                                  د)  000/500/2 - 000/625           

۶-اگر بازده کل دارایی ها معادل 5% و سود معادل 000/000/15 ریال باشد کل دارایی ها کدامیک از موارد زیر است؟

الف) 000/750                  ب) 000/000/300               ج) 000/250/14             د)000/000/275

۷-کدامیک از روابط زیر فرمول درصد بازده ارزش ویژه است؟

الف) 100 ×         = بازده ارزش ویژه                     ب) 100 ×      = بازده ارزش ویژه

ج)     = بازده ارزش ویژه                                      د) 100 ×       = بازده ارزش ویژه

۸-اگر شرکتی در یک مدت معلوم 000/000/2 ریال سود داشته باشد و قرار باشد سود به نسبت 2، 4 و 4 بین 3 نفر شریک تقسیم شود سهم هر یک به ترتیب چقدر است؟

الف) 000/400 – 000/600 – 000/000/1              ب) 000/400 – 000/800 – 000/800

ج) 000/250 – 000/800 – 000/950                     د) 000/600 – 000/400 – 000/000/1

۹-سود شرکتی در یک سال 000/700 ریال است و سود حاصله پس از کسر حقوق سالیانه به ترتیب به نسبت 2، 2 و 4 بین آنان تقسیم می شود. اگر حقوق سالیانه شرکا به ترتیب 000/100، 000/150 و 000/350 ریال باشد کل سهم دریافتی شریک سوم کدام است؟

الف) 000/50                    ب) 000/350                   ج) 000/400               د) 000/600

۱۰-با توجه به اطلاعات زیر بازده ارزش ویژه کدام است؟

سود 000/100- کل بدهی 000/500 – بدهی های بلند مدت 000/400 – دارائی ثابت 000/700 – سرمایه در گردش 000/200

الف) 5%                            ب) 5/0                           ج) 2/0                            د) 20%

۱۱-در قسط السنین عادی، پرداخت اقساط در چه زمانی صورت می گیرد؟

الف) پایان هر دوره            ب) ابتدای هر دوره            ج) پایان هر ماه            د) ابتدای هر ماه

۱۲-پرداخت فرد بر اساس تعداد تولید به کارگر را چه می نامند؟

الف) اجرت                        ب) مزد                              ج) حق العمل              د) کارمزد

۱۳-قیمت نقدی کالایی 000/500/2 ریال است اگر بصورت نسيه و مبلغ 000/700 ریال پیش پرداخت کرده باشد مبلغ قابل تقسیط کدام است؟

الف) 000/800/1            ب) 000/000/2                     ج) 000/200/3            د) 000/500/2

۱۴-کارخانه ای دستگاهی را که قیمت نقدی آن 000/000/80 ریال است با پرداخت 000/000/10 ریال به عنوان پیش پرداخت و به نرخ 12% خریداری کرد سود تضمين شده ماه اول (k) کدام است؟

الف) 000/000/70           ب) 000/700                     ج) 000/960                  د) 000/800

۱۵-ارزش نهایی اقساط 000/30 ریالی با نرخ تسعیر سالانه 10% برای مدت 2 سال به روش قسط السنین عادی چند ریال است؟

الف) 300/6                     ب) 100/12               ج) 300/36                        د) 000/63

۱۶-فروشگاه آسیا 250 واحد از کالای شرکت سایپا را خریداری نموده است. اگر قیمت رسمی اعلام شده کالا 400 ریال و تخفیف تجاری 2% باشد مبلغ فاکتور چقدر است؟

الف) 000/98                ب) 000/68                ج) 800/9                          د)980

۱۷-شرکت بازرگانی لاله، سالانه 000/200 ریال فروش دارد که حدود 000/20 ریال آن نقدی است. اگر ذخیره م.م (مطالبات مشکوک الوصول) حدود 2% کل فروش پیش بینی شده باشد میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کدام است؟

الف) 000/4                   ب) 000/40                 ج) 600/3                د) 000/36

۱۸-اگر تلویزیونی که قیمت نقدی آن 000/000/6 ریال با شرایط 25% نقد و مابقی با اقساط مساوی در 20 ماه با نرخ سود 12% خریداری شود سود تضمین شده ماه اول (k) برابر است با:

الف) 000/500/4           ب) 000/450                       ج) 000/45                  د)000/000/45

۱۹-شرکتی 500 واحد از کالایی را به مبلغ هر واحد 600 ریال خریداری کرد که  آن را نقداً پرداخت که قرار شد بقیه را (ن/60-3/10) پرداخت کند مبلغ  پرداختی پس از استفاده از تخفیف چند ریال است؟

الف) 000/194                ب) 000/294                ج) 000/196                    د) 000/296

۲۰-شرکت تجاری سپهر سالانه 000/300 ريال فروش دارد، كه حدود 40% آن نسيه و بقيه نقدي مي باشد در صورتيكه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 5% فروش هاي نسيه باشد، ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول كدام است؟

الف) 000/15                 ب) 000/150                   ج) 000/120                  د) 000/6

۲۱-كداميك از نسبتهاي زير از نظر تحليل گران و صاحبان سهام از اهميت بيشتري برخوردار است؟

الف) بازده دارايي ثابت        ب) بازده كل دارايي        ج) بازده فروش                د) بازده ارزش ويژه

 

۲۲-عمر مفيد دستگاهي 6 سال است. نرخ استهلاك آن در سال سوم به روش مجموع سنوات كدام است؟

الف)                          ب)                                ج)                                 د)      

۲۳-قيمت تمام شده دارايي ثابت شركتي 000/000/7 ريال و عمر مفيد آن 7 سال و ارزش اسقاط آن 000/800 ريال است. استهلاك سال اول به روش مجموع سنوات كداميك از موارد زير است؟

الف) 143/107/1         ب)000/550/1                ج) 286/664                     د) 514/885

۲۴-بهاي تمام شده دارايي ثابتي 000/000/22 ريال و ارزش اسقاط آن 000/000/2 عمر مفيد آن 10 سال باشد هزينه استهلاك آن به روش خط مستقيم كداميك از موارد زير است؟

الف) 000/500/1         ب) 000/200/2              ج) 000/000/2                   د) 000/800/1

۲۵-عمر مفيد دارايي ثابتي 5 سال است. نرخ مضاعف كداميك از موارد زير است؟

الف) 5%                              ب) 25%                           ج) 20%                             د) 40%

۲۶-براي محاسبه مجموع سنوات كداميك از از فرمولهاي زير صحيح است؟

الف)                      ب)                       ج)                       د)                      

۲۷-اگر يك كالاي سرمايه اي به مبلغ 000/000/40 ريال خريداري شده باشد و بعد از 10 سال ارزش اسقاط آن 000/000/8 ريال برآورده شود، هزينه استهلاك آن به روش خط مستقيم چقدر است؟

الف) 000/800                 ب) 000/000/1           ج) 000/200/3                     د) 000/000/4

۲۸-قيمت تمام شده يك دارايي 000/420 ريال و ارزش اسقاطي آن پس از 5 سال عمر مفيد 000/120 ريال است. استهلاك سال دوم به روش مانده نزولي با نرخ مضاعف كدام است؟

الف) 200/67              ب) 000/48                     ج) 800/100                      د) 000/72

۲۹-ارزش دفتري و بهاي تمام شده كدام سال در نرخ مضاعف برابر است؟

الف) سال دوم                ب) سال اول                ج) سال آخر                     د) همه موارد

۳۰-قيمت تمام شده يك دارايي 000/600/3 ريال است اگر عمر مفيد آن 8 سال و ارزش آن در پايان عمر مفيد صفر باشد. استهلاك سال دوم آن به روش مجموع سنوات چند ريال است؟

الف) 000/800             ب) 000/700                ج) 000/600                      د) 000/500

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط مهدی بوجاری رضامیرزایی  |